Kahiapo Kauha‘aha‘a KSM’07 and Alyssa Manuel KSM’07