Destiny-Tanisha Hanohano KSK’95, Laura Sanders KSK’95 and Jaime Lyn Sandobal Kamaunu KSK’99