2013-Bobbi-Lin Kalama KSM’13,Kalehua Katagiri KSK’13andAllie Yamashiro KSK’13